เกี่ยวกับฉัน

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

สมรรถนะครู


สมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่ ๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์: ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มร้าสรรค์ และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ ๑.  คุณภาพงานด้านความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
๒.      ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรม/ ทางเลือกใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
๓.      ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี: ความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง                    ความต้องการของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ ๑.  การปรับปรุงระบบบริการ
๒.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง
สมรรถนะที่ ๓ การพัฒนาตนเอง: การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ             ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ตัวบ่งชี้ ๑.  การศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนา หรือวิธีการอื่นๆ
๒.  การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
๓.  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน
สมรรถนะที่ ๔ การทำงานเป็นทีม: การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน เสริมแรง ให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรือแสดงบทบาทผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ ๑.  การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
๒.      การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
๓.      การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย
๔.      การเสริมแรงให้กำลังใจ ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะที่ ๕ การออกแบบการเรียนรู้:
ตัวบ่งชี้ ๑.  ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้
๒.      ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
๓.      การนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
สมรรถนะที่ ๖ การพัฒนาผู้เรียน:
ตัวบ่งชี้ ๑.  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
๒.  การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพและสุขภาพจิตของผู้เรียน
๓.  การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยและความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน
๔.      การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
สมรรถนะที่ ๗ การบริหารจัดการชั้นเรียน:
ตัวบ่งชี้ ๑.  การจัดบรรยากาศ การจัดการเรียนการสอน
๒.  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียน / ประจำวิชา
๓.  การกำกับ ดูแลชั้นเรียน / ประจำวิชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น